Jazykové kurzy jsou v rozsahu: 2 vyučovací hodiny/týden, státnicové kurzy 3 vyučovací hodiny/týden

Označení tříd 1.A až 5.A (začátečníci až pokročílí).

Způsob platby: v hotovosti, studijní oddělení, tel.: 475 316 811, převodem na běžný účet, č.ú.: 20001-1539411/0710, variabilní symbol: datum narození. Do zprávy pro příjemce uveďte:jméno, příjmení a název kurzu.

Školní vzdělávací program JŠ

Státní jazykové zkoušky

Základní informace

Státní zkoušky z cizího jazyka se konají dvakrát ročně - v listopadu a v květnu dle vyhlášených termínů s celostátní platností. Ústní termíny těchto zkoušek vyhlašuje ředitel dva až tři týdny po písemné části. Přihlášky ke státní jazykové zkoušce v jarním termínu (květen) se podávají nejpozději do 15. dubna a v podzimním termínu listopad) nejpozději do 30. září.

Organizujeme dvě úrovně státní zkoušky, základní a všeobecnou, každá se skládá z části písemné a ústní. Písemná část (v rozsahu 4 hodin) je souborem testů, jimiž se ověřuje porozumění čteným cizojazyčným textům, úroveň volného písemného projevu a porozumění vyslechnutým cizojazyčným textům. Vyžaduje se též znalost a schopnost využívat gramatické struktury a rozsah slovní zásoby. K ústní části postupuje jen ten, kdo vyhověl v písemné části.

Základní státní zkouška předpokládá aktivní znalost 2000 až 2500 lexikálních jednotek, znalost základních gramatických struktur pro dorozumění se v běžných situacích každodenního života a znalosti základních informací o politickém, hospodářském a společenském životě zemí příslušné jazykové oblasti. Ústní část trvá 15 - 20 minut a ověřuje schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života a dovednost vyjadřovat se plynně a jazykově správně v cizím jazyce o daných tématech. O vykonané zkoušce obdrží kandidát vysvědčení.

Všeobecná státní zkouška předpokládá všeobecnou znalost jazyka postavenou na bohaté slovní zásobě, plynulém vyjadřování, schopnost reagovat na otázky, rozvíjet myšlenky a argumentovat. Dále předpokládá znalost všech gramatických pravidel, reálií zemí příslušné jazykové oblasti, jejich politický systém, školství, kulturu a každodenní život. Každý uchazeč by měl mít přehled o historickém a literárním vývoji v příslušné zemi. Měl by též předložit seznam četby. Předpokládá se četba originálů.


Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem
IČ:44556969